KeyWord: Brand:

Shanghai Qingpu Jinwei Garment Machinery Factory    No Member

Shanghai Qingpu Jinwei Garment Machinery Factory Brand
Business Model
Founded
Introduction
Garment machinery and equipment factory.
Main Products
Contact information
Contact:  
Tel:  
Addr:       Jianguo village, Jinze Town, Qingpu (201718)