KeyWord: Brand:

Dongguan city water treatment equipment Co., Ltd.    No VIP Member

Dongguan city water treatment equipment Co., Ltd. Brand
Business Model
Founded:2003-01-01
Introduction
Dongguan Haiyuan water treatment equipment Co., Ltd production: water treatment equipment, pure water machine, deionized water equipment, direct drinking machine, pure water equipment, water softening equipment, ultra pure water equipment, iron and manganese removal equipment, using reclaimed water processing equipment, water treatment equipment, to undertake water treatment works.
Main Products
Water treatment equipment, pure water machine, deionized water equipment, direct drinking machine, pure water equipment, water softening equipment, ultra pure water equipment, iron and manganese removal equipment, using reclaimed water processing equipment, water treatment equipment, to undertake water treatment works
Contact information
Contact:   Wei Rong
Tel:  
Addr:   Guangdong Province  Shenzhen City  Dongguan city Dongguan Gaobu Xian Sha Industrial Zone