KeyWord: Brand:

Shaoxing teliyu garment manufacturing Co., Ltd.    No VIP Member

Shaoxing teliyu garment manufacturing Co., Ltd. Brand
Business Model
Founded:2006
Introduction

costume manufacturing

Main Products
Apparel manufacturing
Contact information
Contact:   Jin Xuefeng
Tel:  
Addr:   Zhejiang Province  The city of Shaoxing  Paojiang Industrial Zone Ba tou Ding