KeyWord: Brand:

Chuangda hardware shoes material shop    No VIP Member

Chuangda hardware shoes material shop Brand
Business Model
Founded:2009
Introduction

hardware shoes material production, processing, manufacturing.

Main Products
Metal shoes material production, processing, manufacturing.
Contact information
Contact:   Deng Changjing
Tel:  
Addr:   Guangdong Province  Guangzhou City  Guangzhou Haiqiu Nan Lu Hao pan Street No. 223 file 131